.

.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Internetinė svetainė www.cutrin.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Evelita“ (įmonės kodas: 133489699; buveinės adresas: Taikos pr. 141, Kaunas).
  2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp UAB „Evelita“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.
  3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, perkant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.
  4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.
  5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
  6. UAB „Evelita“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
 2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga
  1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis, prekių pristatymo adresas) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save UAB „Evelita“ (toliau – Duomenys).
  2. UAB „Evelita“ visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.
  3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. UAB „Evelita“ ir Lankytojas susitaria, jog UAB „Evelita“ vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. UAB „Evelita“ jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.
  4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, UAB „Evelita“ turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą UAB „Evelita“, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.
  5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
  6. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.
  7. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne UAB „Evelita“, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.
  8. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog UAB „Evelita“ tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos tikslais.
  9. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog UAB „Evelita“ tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos tikslais.
 3. UAB „Evelita“ ir Lankytojų teisės bei pareigos
  1. UAB „Evelita“ pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad UAB „Evelita“ niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas UAB „Evelita“ dėl tokių veiksmų.
  2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne UAB „Evelita“, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
  3. UAB „Evelita“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
  4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
  5. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:
   1. Naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis.
   2. Laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę UAB „Evelita“.
   3. Bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus.
   4. Registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus.
   5. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Evelita“ darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis.
   6. Naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti.
   7. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas.
  6. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:
   1. Bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti.
   2. Teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui.
   3. Pažeisdamas asmenų teises į patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus.
   4. Bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.
  7. UAB „Evelita“ ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, UAB „Evelita“ įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.
  8. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti UAB „Evelita“ už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. UAB „Evelita“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
  9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog UAB „Evelita“ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl UAB „Evelita“ neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
  10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.
  11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas UAB „Evelita“ visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje (parduotuvėje) „www.cutrin.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
  12. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne UAB „Evelita“, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
 4. Prekių užsakymas
  1. Klientas norimas įsigyti prekes gali rasti svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti ant jos pavadinimo. UAB „Evelita“ pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Klientui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kitą informaciją. Visas el. kataloge esančias prekes galima įsigyti, tačiau UAB „Evelita“ neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateikta prekė, kurios tuo metu UAB „Evelita“ sandėlyje nebus.
  2. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos ir (ar) prekių svorio. Pristatymo tvarka ir sąlygos (tarp jų ir įkainiai) yra pateikiami šių taisyklių 9. punkte.
  3. Klientas išsirinkęs prekes ir nusprendęs jas pirkti, talpina jas prekių „Krepšelyje“ spausdamas ant specialaus ženkliuko – „Į KREPŠELĮ“. „Krepšelyje“ esančias prekes Klientas gali peržiūrėti ir redaguoti „Krepšelio“ turinį, t. y. šalinti iš sąrašo prekes, keisti užsakomus prekių kiekius, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.
  4. Klientas, norėdamas nusipirkti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas specialų ženkliuką, ant kurio parašyta, „Pirkti“. Jeigu Lankytojas jau yra užsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainės procedūrą, jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia įvesti el. pašto adresą ir spausti ženkliuką ant kurio parašyta “NAUJAS VARTOTOJAS” ir atlikti registravimo procedūrą (prekes galima užsakyti ir be registracijos). Registracijos Svetainėje ir prekių užsakymo procedūra yra visiškai saugi. UAB „Evelita“ griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų.
  5. Klientas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Klientas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Klientas taip pat sutinka, kad Kliento asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti UAB „Evelita“ partneriams siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir (ar) tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
  6. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas su visa reikalinga apmokėjimui informacija ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį patvirtinimą Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo pateikto užsakymo įrodymas.
  7. Už pasirinktas prekes Lankytojas gali sumokėti atlikęs pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo numerį.
  8. UAB „Evelita“ gavus mokėjimą, Lankytojo užsakymas yra patvirtinamas ir informacija apie tai atsiranda užsakymo lange, Svetainėje. Lankytojas, prisijungęs prie savo užsakymo, mato kad užsakymas vykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Lankytojui procedūra. Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu. Jei užsakytos prekės užsakymo metu yra sandėlyje, jos pristatomos per 1-2 darbo dienas po apmokėjimo patvirtinimo. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, UAB „Evelita“ gali būti laikoma atsakinga už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Lankytoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.
  9. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičiavus pristatymo mokesčio, yra mažesnė nei 14.99 €, taikomas 2.00 € administravimo mokestis, skirtas padengti prekių paruošimo bei sandėlio procesų palaikymo išlaidas.
 5. Bilietų įsigijimo taisyklės
  1. Pagrindinė informacija:
   1. Svetainės lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą. Įsigyjant elektroninį bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją - nurodytu el. paštu bus išsiųstas įsigytas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia kokybiškai atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti prie įėjimo į renginį.
   2. Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontrolės vietoje.
   3. Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims ar įgyti kitu neteisėtu būdu griežtai draudžiama. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.
   4. Elektroninių bilietų grąžinimo atveju pirkėjas turi pateikti unikalų bilieto kodą, kuris nurodytais ant elektroninio bilieto, ir asmens dokumentą - duomenys jame turi sutapti su užsakyme pateiktais pirkėjo duomenimis.
   5. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).
  2. Bilietų grąžinimas:
   1. Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami, todėl prieš perkant bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį ir kokio kiekio bilietų Jums reikia. UAB „Evelita“ neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.
   2. Bilietų grąžinimas galimas tik renginio atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais.
  3. Renginiai, patekimas į juos:
   1. Ant bilieto nurodytas renginio laikas ir vieta gali būti keičiami UAB „Evelita“ sprendimu.
   2. Vėluojantys žiūrovai UAB „Evelita“ sprendimu į renginį gali būti neįleidžiami arba įleidžiami tik pertraukos metu.
   3. Jei biliete yra nurodyta konkreti sėdėjimo vieta, pirkėjas turi teisę patekti tik į tą renginio vietą, kurios vertė atitinka biliete nurodytą sėdėjimo vietą. UAB „Evelita“ turi teisę (prieš renginį arba jo metu) suteikti pirkėjui alternatyvią atitinkamos vertės sėdėjimo vietą tai vietai, kuri buvo nurodyta bilietuose.
   4. UAB „Evelita“ gali nustatyti tam tikrus apribojimus bilietams, pvz., ribotą arba šoninį matomumą, minimalų įleidimo amžių ir pan. Visi tokie apribojimai yra pateikiami renginio aprašyme. Pirkėjas yra atsakingas už tokios informacijos perskaitymą prieš pirkimo proceso pradžią. Visais atvejais laikoma, jog pirkėjas, pateikdamas užsakymą, visapusiškai susipažino su visa renginio informacija, pateikta interneto Svetainėje.
   5. Renginio vietoje gali būti atliekama žiūrovų ir jų daiktų patikra saugumo tikslais. Patikros metu gali būti atsisakyta įleisti lankytoją, kuris pažeidžia arba įtariama, kad pažeidė, UAB „Evelita“ ar renginio vietos nustatytas sąlygas. Patekimo į renginį sąlygas taip pat nustato renginio vieta, todėl tam tikri dalykai (pvz., lazeriniai rašikliai, mobilieji telefonai, šunys, maistas, gėrimai ir pan.) gali būti uždrausti renginio vietos valdytojo. Pirkėjai privalo iš anksto susipažinti su renginio vieta bei jos valdytojo nustatytomis sąlygomis.
   6. Neleistinas fotografijos ir įrašymo įrangos naudojimas renginiuose draudžiamas. Bet kokios neteisėtos nuotraukos, vaizdo įrašai ir (arba) garso įrašai gali būti sunaikinti arba ištrinti.
   7. UAB „Evelita“ turi teisę uždrausti patekti į renginį arba pašalinti bet kurį asmenį iš renginio dėl visuomenės saugumo priežasčių, t. y. jei asmuo elgiasi nepriimtinai, gali pakenkti, trukdyti ar sužaloti kitus asmenis.
   8. Išskyrus atvejus, kai UAB „Evelita“ aiškiai nurodo kitaip, nėra galimas pakartotinis įėjimas į renginį po to, kai žiūrovas pasišalina iš renginio vietos.
   9. Įsigydamas bilietą pirkėjas sutinka, kad jis gali būti filmuojamas ir (arba) fotografuojamas, o nuotraukos arba vaizdo medžiaga gali būti naudojama viešai bet kokiu būdu ir priemonėmis, įskaitant nuotraukų ar vaizdo medžiagos naudojimą reklamos tikslais.
  4. Intelektinės nuosavybės apsauga
   1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško UAB „Evelita“ sutikimo.
   2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra UAB „Evelita“ nuosavybė arba UAB „Evelita“ juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).
  5. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas
   1. UAB „Evelita“ visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
   2. UAB „Evelita“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš UAB „Evelita“. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas UAB „Evelita“ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
   3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia el. paštu adresu [email protected].
  6. Prekių kaina
   1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti parduodamų prekių kainas.
   2. Kainos yra nurodomos eurais su PVM.
   3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
   4. Prekės kainos nuolatos ir be jokio išankstinio įspėjimo tinklapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams, atliktiems tam tikru metu, bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu.
   5. Prekės kaina, kurią Lankytojas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma Lankytojo suformuotame užsakyme.
   6. Akcijų metu nuolaidos nėra sumuojamos, akcijinėms prekėms nuolaidos netaikomos.
  7. Apmokėjimas
   1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu: Apmokėjimą už prekes atlikite pavedimu, sumokėjus pinigus bet kuriame banko skyriuje arba naudojantis savo internetinės bankininkystės sistema.

    Mūsų rekvizitai:
    UAB „Evelita“
    Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
    Įmonės kodas 133489699
    PVM kodas LT334896917
    Tel. +37068774517
    AB SEB bankas
    A.s. LT047044060008228536
    Banko kodas 70440
    SWIFT kodas CBVILT2X

    Mokėjimo paskirtyje nurodykite užsakymo numerį.
    Dėmesio! Jei užsakymas neapmokamas per 3 kalendorines dienas po užsakymo pateikimo, jis yra anuliuojamas.
   2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu: Pasirinkę šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite kurjeriui pristačius prekes (paslauga teikiama Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Šiam mokėjimo būdui taikomas 1.45 € administravimo mokestis užsakymams, kurių bendra suma mažensė nei 40 €. Dėmesio! Prekių pristatymo į namus metu turėkite tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą Jūsų užsakyme. Paštomate nėra galimybės atsiskaityti grynaisiais pinigais, mokėti galima tik kortele.
   3. PayPal sistema: Pasirinkę šį mokėjimo būdą, galite mokėti turint PayPal paskyrą arba kreditine kortele. Suveskite reikalingus duomenis mokėjimo autentifikavimui ir patvirtinkite. Pinigai už prekes bus įskaitomi automatiškai, tad nebereikės laukti mokėjimo patvirtinimo ir prekės iškarto bus ruošiamos pristatymui. Pasirenkant šį mokėjimo būdą taikomas papildomas administravimo mokestis, kuris priklauso nuo Jūsų užsakymo sumos. PayPal apdoroja mokėjimus Eurais, tad jei Jūsų sąskaita yra kita valiuta, gali būti taikomi PayPal valiutos keitimo mokesčiai.
    Dėmesio! Jei užsakymas neapmokamas per 3 kalendorines dienas po užsakymo pateikimo, jis yra anuliuojamas.
   4. Paysera: Tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Naudojantis Paysera sistema Jums nereikės patiems formuoti pavedimo – tai už Jus padarys integruota sistema. Pasirinkus šį spmokėjimo būdą Jūs būsite nukreipti į Paysera sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą. Jums tereikės pasirinkti banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojatės, paspaudžiant ant banko logotipo. Sėkmingai apmokėję už prekes, gausite patvirtinimo laišką nurodytu el. pašto adresu ir Jūsų užsakymas netrukus bus pradėtas vykdyti.
    Dėmesio! Jei užsakymas neapmokamas per 3 kalendorines dienas po užsakymo pateikimo, jis yra anuliuojamas.
   5. Išsimokėtinai: Jei norite už prekes mokėti ne visą sumą iš karto, o už jas mokėti dalimis, rinkitės pirkimą išsimokėtinai. Mūsų partneris SB Lizingas pasiūlys Jums finanasavimo sprendimą. Tokiu būdu norimas prekes galėsite įsigyti jau dabar, o už jas sumokėsite per Jums patogų laikotarpį. Minimali užsakymo suma, nuo kurios galite įsigyti prekes išsimokėtinai yra 70 €. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, būsite nukreipti į SB Lizingas sistemą, kur galėsite pateikti paraišką finansavimui gauti. Kai gausime patvirtinimą iš SB Lizingo, kad finansavimą gavote, pradėsime vykdyti Jūsų užsakymą. Jeigu Jūsų pirkimo išsimokėtinai paraiška nebus įvertinta teigiamai, tuomet prekių išsimokėtinai įsigyti negalėsite. Tokiu atveju siūlome rinktis kitą mokėjimo už prekes būdą. Tai galite padaryti susisiekę su mumis el. paštu [email protected].
    Dėmesio! Jei paraiška nėra įvertinima teigiamai ar užsakymas neapmokamas per 3 kalendorines dienas po užsakymo pateikimo, jis yra anuliuojamas.
  8. Prekių pristatymas
   1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje ir užsienyje, užsakyme nurodytu adresu, po apmokėjimo gavimo, Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui į rankas. Siuntos Lietuvoje pristatomos per 1-4 darbo dienas, Latvijoje ir Estijoje per 3-4 darbo dienas.
   2. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje užsakymams iki 30 kg ir 50.00 € sumos kainuoja nuo 1.50 € (išskyrus Kuršių Neriją), jei užsakymo suma didesnė nei 50.00 €, pristatymas Lietuvoje yra nemokamas (išskyrus Kuršių Neriją). Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 21.96 €. Jeigu pageidaujate, siunta gali būti pristatyta šeštadienį (pristatymas šeštadienį apmokestinamas papildomai, priklausomai nuo pasirinkto vežėjo). Šeštadieniais pristatoma tik į 10 didžiausių Lietuvos miestų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena). Siuntų, kurių svoris virš 30 kg, pristatymo kaina skaičiuojama priklausomai nuo siuntos svorio. Prekių pristatymo kaina į užsienio šalis apskaičiuojama pagal prekių svorį. Jei sąraše nėra Jūsų pageidaujamos užsienio šalies, dėl prekių pristatymo kainos susisiekite el. paštu [email protected].
   3. Transportavimo paslaugas Lietuvoje ir užsienyje atlieka mūsų partneriai UAB „Venipak Lietuva“ ir AB „Lietuvos paštas“. Lankytojas pats pasirenka jam priimtiną pristatymo būdą.
   4. Užsakydami prekes, užsakyme nurodykite tą adresą, kuriuo Jūs, ar Jūsų įgaliotas asmuo, būsite siuntos pristatymo metu. Pristatymo adresas gali būti Jūsų namų adresas, arba darbovietės adresas. Užsakymą galite atsiimti ir iš Jūsų pasirinkto LP EXPRESS ar Venipak siuntų savitarnos terminalo. Prekių užsakymo metu reikia pasirinkti Jums artimiausią LP EXPRESS ar Venipak siuntų savitarnos terminalą (paslauga teikiama tik Lietuvoje).
   5. Siuntos Lietuvoje pristatomos per 1-2 d. d., kiekvieną darbo dieną iki 22 val. (išskyrus atvejus, kai Lankytojas pasirenka kitaip) pasirinkus pristatymą naudojantis mūsų partnerio UAB „Venipak Lietuva“ paslaugomis. Naudojantis AB „Lietuvos paštas“ pristatymo paslaugomis, siuntos į savitarnos terminalus pristatomos per 1-2 darbo dienas ir šeštadieniais. LP EXPRESS ir Venipak siuntų savitarnos terminalai veikia 24 val. per parą, todėl siuntas galėsite atsiimti Jums patogiausiu metu. Gavėjas siuntą iš terminalo turi atsiimti per 72 val. nuo siuntos pristatymo į terminalą momento. Gavėjas siuntą iš pašto skyriaus turi atsiimti per 15 kelendorinių dienų nuo siuntos pristatymo į pašto skyrių momento. PASTABA: jei siuntos neatsiėmėte per nuordytą terminą ir ji buvo sugrąžinta mums, galite atvykti atsiimti užsakymą į mūsų kirpyklos reikmenų parduotuvę arba atgauti pinigus už prekes.
   6. Siuntos gali vėluoti, jei neteisingai nurodėte pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį arba jei kurjeris nerado Jūsų nurodytu adresu ar numatytu pristatymo laiku.
   7. Sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis siuntos nepristatomos.
   8. DĖMESIO: Priimdami siuntą, būtinai gerai apžiūrėkite visas pakuotes ir dėžes. Įpakavimas negali būti pažeistas. Jei pastebėjote, kad dėžės atvažiavo netvarkingos – įplėštos, įlenktais kampais, atidarytos arba kitaip fiziškai pažeistos, galite nepriimti tokios siuntos. Jei nuspręsite priimti pažeistą siuntą, reikalaukite, kad siuntos priėmimo – perdavimo arba atskirame pažeistų pakuočių pristatymo akte būtų tiksliai, išsamiai ir vienareikšmiškai aprašyta, kokios būklės pakuotės buvo pristatytos. Bet kuriuo atveju, priimdami pažeistą pakuotę, kurjerio akivaizdoje išpakuokite siuntą ir vizualiai patikrinkite joje esančių prekių būklę.
   9. Gavėjas turi teisę pateikti pretenziją dėl pakuotės sugadinimo, trūkstamų ar apgadintų siųstų daiktų ne vėliau kaip per 7 dienas nuo siuntos pristatymo dienos, pateikiant siuntos nuotraukas, pažeidmų aktą ar kitus įrodymus. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad pakuotė buvo pristatyta ir nesugadinta.
   10. Klientui pageidaujant, prekes galima nemokamai atsiimti UAB „Evelita“ kirpyklos reikmenų parduotuvėje Kaune, Taikos pr. 141.
   11. Apie paruoštas atsiimti ar paruoštas išsiųsti prekes Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu.
  9. Prekių garantijos
   1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Jei prekės aprašyme nenurodyta kitaip, gamintojo garantija fiziniams asmenims galioja 24 mėnesius, o juridiniams asmenims, meistrams, kirpėjams ir visiems kitiems grožio industrijos specialistams, vykdantiems komercinę veiklą – 12 mėnesių.
   2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas.
   3. Sugedus prekei, reikia ją pristatyti mums, garantiniam aptarnavimui. Mūsų kontaktus rasite čia.
   4. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.
  10. Prekių grąžinimas
   1. Jei norite grąžinti prekę – prašome su mumis susisiekti el. paštu [email protected] ir nurodyti kokią prekę ir kodėl norite grąžinti. Per artimiausią darbo dieną pateiksime tolimesnių veiksmų instrukcijas.
   2. Nekokybiškų prekių grąžinimas:
    1. UAB „Evelita“ įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš UAB „Evelita“, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta ar žema temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
    2. Tuo atveju, jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo laiku pranešti apie tai UAB „Evelita“ el. paštu: [email protected]. UAB „Evelita“ pateiks tolimesnių veiksmų instrukcijas.
    3. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
   3. Kokybiškų daiktų grąžinimas:
    1. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) darbo dienų po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes.
    2. Kokybiškos kosmetikos ir higienos prekės negali būti grąžinamos.
    3. Teisė grąžinti negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.
    4. Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote, jos negali būti naudotos, atidarytos ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos iš UAB „Evelita“.
    5. Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika.
   4. UAB „Evelita“ neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti.
   5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pačiu metu.
   6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
   7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  11. Neteisminis ginčo sprendimas
   1. Jei Jūsų netenkina UAB „Evelita“ parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
  12. Baigiamosios nuostatos
   1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, UAB „Evelita“ ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
   3. UAB „Evelita“ ir Lankytojas susitaria, jog UAB „Evelita“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
   4. UAB „Evelita“ ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
   5. Visi tarp Lankytojo ir UAB „Evelita“ kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB „Evelita“ buveinės vietą.